qaz
Оқу-әдістемелік ұсынымдар
«AҒЫЛШЫН ТIЛI» ПӘНI СAБAҚТAPЫНДA OҚЫТУДЫҢ ДҮНИEТAНЫМДЫҚ ЖӘНE ТӘPБИEЛIК ӘЛEУEТIН APТТЫPУҒA БAҒЫТТAЛҒAН ӘДIСТEМEЛIК ТӘСIЛДEPДI ӘЗIPЛEУ
31.05.2022
Орта білім беру ұйымдарындағы педагогтің қызметін бағалау құралдарын әзірлеу
31.05.2022
БІЛІМ БЕРУ ҮДЕРІСІНДЕ SMART-ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ҚОЛДАНУ БОЙЫНША ӘДІСТЕМЕЛІК ҰСЫНЫМДАР
30.04.2022
Білім алушылардың математикалық және ғылыми жаратылыстану сауаттылығын қалыптастыру бойынша әдістемелік ұсынымдар (TIMSS)
31.03.2022
ШЕТЕЛ ТІЛІН ҚАШЫҚТАН ОҚЫТУ АРҚЫЛЫ БІЛІМ АЛУШЫЛАРДЫҢ ЛИНГВО-КОММУНИКАТИВТІК ДАҒДЫЛАРЫН ДАМЫТУ БОЙЫНША ӘДІСТЕМЕЛІК ҰСЫНЫМДАР
31.03.2022
МҰРАЖАЙ МЕН ТАРИХИ ОРЫНДАРДА ТАРИХ САБАҚТАРЫН ӨТКІЗУ БОЙЫНША ӘДІСТЕМЕЛІК ҰСЫНЫМДАР ӘЗІРЛЕУ
31.03.2022
БАЗАЛЫҚ МЕКТЕПТЕРДІҢ ЖҰМЫС ІСТЕУ ТЕТІГІН ӘЗІРЛЕУ (Базалық мектептер мен филиал шағын жинақты мектептер үшін)
31.03.2022
Методические рекомендации по организации исследовательской работы при обучении русскому языку в 5-9 классах
31.03.2022